Biểu đồ dưới đây thể hin mối tương quan nghịch đảo gia Chsố Đồng đô-la Mvà giá vàng. Vàng được nhiều ngân hàng trung ương sử dụng như một công cdtr. Trong những giai đoạn bt n vkinh tế và chính tr, khi thị trường thế gii trnên rt dbtổn thương và có nhiều biến động, các nhà đầu tư thường cgng sp xếp li danh mc tài sn ca mình bng cách chuyn chúng thành vàng. Nếu giai đoạn bt n kéo dài thì vàng, không giống như các loi tài sản khác, thường ngày càng tăng giá. Và ngay khi thị trường có nhng biu hin tích cực hơn thì vàng sẽ được bán ra và tiền thu được schuytrở lại vào chứng khoán và các tài sản mang tính rủi ro khác.

Những thay đổi ca Chsố Đồng đô-la so sánh với thay đổi ca giá vàng (theo dliu thãng tin www.briefing.com).

Bên cnh vai trò là mt công cụ đầu tư an toàn, vàng còn được sdng trong ngành công nghip điện t, sn xuất đồ trang sc và các ngành công nghip khác. Như đã nói ở trên, chsgiá nguyên liu thô và thị trường trái phiếu có quan hnghch đảo với nhau. Cũng cần lưu ý thêm rằng, giá vàng thường linh động hơn giá các loại nguyên liu thô khác, do đó nó có khả năng phản ng nhanh chóng vi các din biến mi trên thị trường.