Các nhà kinh doanh có kinh nghiệm, khi được hi, đều có thdễ dàng đưa ra những điểm tương đồng cơ bản trong sự thay đổi giá cca các công ctài chính khác nhau. Ví d, khi mt công ctài chính nào đó được định giá tăng lên hay giảm đi thì các công ctài chính khác có quan hvmt kinh tế vi nó sphn ng theo chiều hướng mà chúng ta có thdự báo được, nghĩa là một sự tăng lên hay giảm đi có thể được dự đoán một cách tương đối chính xác, tùy thuc vào mi quan hgia các công ctài chính này. Tuy nhiên, stn ti ca các mối tương quan giữa chúng không có nghĩa là sự biến động cùng nhau chc chn sxảy ra và đôi khi nó còn nm ngoài quy lut thông thường. Mc dù vy, mi quan hphthuộc thường khá rõ ràng. Chúng ta hãy cũng xem xét một vài quan hệ điển hình.

Bảng dưới đây đưa ra dữ liu tng quát vquan hgia các công ctài chính phbiến và có tính thanh khon cao nht: