Trong quá trình giao dch các cp tin ttrên thị trường ngoi hối, dường như việc phân tích và dbáo Tng sn phm quc ni (GDP) là không cthiết. GDP là một chỉ số kinh tế vĩ mô tổng quát, cho nên bạn đừng kỳ vọng là nó sẽ có ảnh hưởng lớn tới những biến động của tỷ giá trong ngắn hạn. Chỉ số này thường thay đổi theo đơn vị phần trăm (%). Số liệu GDP hàng quý được công bố đều đặn vào một thời điểm xác định nào đó, và kỳ vọng của thị trường có thể không trùng khớp với chỉ số thực. Bạn cũng nên nhớ rằng GDP với vai trò là một trong những chỉ số cơ bản nhất là một yếu tố rất quan trọng cần xem xét đối với những kế hoạch đầu tư dài hạn.

Tng sn phm quc ni (Gross Domestic Product GDP) là tng giá trthị trường ca tt chàng hóa và dch vụ được to ra trong phm vi mt quc gia trong mt khong thời gian xác định (thường là một năm).

Tlệ tăng trưởng GDP ca mt quc gia càng cao thì tình hình kinh tế ca quốc gia đó càng tốt. Tlệ tăng trưởng GDP tối ưu là vào khoảng 3% mt năm. Nếu GDP tăng trưởng quá nhanh, ngân hàng trung ương sẽ đưa ra quyết định tăng lãi suất tái cp vốn và điều này sẽ ảnh hưởng tích cc lên tgiá hi đoái của đồng ni tệ.

GDP↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Tuy nhiên, bạn cũng không nên xem GDP là chsduy nht phn ánh sc cnh tranh ca nn kinh tế ca mt quốc gia. Để hiu biết đầy đủ những động lc và trin vng phát trin ca mt nn kinh tế, bn phi so sánh sliu mi nht vi nhng sliu lch sử cũng như số liu ca các quc gia khác.

Công thc phbiến nhất để tính toán chsGDP như sau:

GDP = Tiêu dùng + Đầu tư + Chi tiêu công + (Xuất khẩu – Nhập khẩu)

Báo cáo GDP quý ca Mỹ được cp nht vào tun th3 hoc th4 mi tháng. Sau mi quý, chscủa các tháng đều được xem xét đánh giá lại. Báo cáo thường kỳ này được công bbởi Cơ quan Phân tích Kinh tế ca Bộ Thương mại Mvào khong gia ngày 20 và 30 hàng tháng.

GDP của nước Mchiếm khong 29% GDP toàn cu, GDP ca khu vực đồng euro chiếm khong 22% và GDP ca Nht Bn là khong 13%. Cu trúc của GDP cũng là một yếu tố quan trọng. Ví dụ như ở Mỹ, có tới hơn 65% GDP của nước này được tạo ra bởi các khoản tiêu dùng cá nhân.

Bạn cũng cần nhrng chsGDP có thể được thhin qua giá trị danh nghĩa (nominal GDP), tức là giá trthị trường thc tế ti thời điểm công b) hoc qua giá trthc (real GDP), tc là giá trị được tính theo giá tại năm cơ sở, chsGDP thc cho phép ta so sánh chsGDP ca các thi kkhác nhau. Ti M, giá tại năm cơ sở 1992 được dùng để tính GDP thc. Ti rt nhiu quốc gia, cơ quan thống kê thường chu trách nhim tính toán chsGDP. Ti Mỹ, Cơ quan Phân tích Kinh tế, BEA, (http://www.bea.gov) thuc Bộ Thương mại Mchu trách nhim tính toán chsGDP.

Biểu đồ dưới đây thể hin din biến tốc độ tăng trưởng GDP ti Mtừ năm 1996 (%)