Din biến ca thị trường bất động sn có nh hưởng to ln ti tình hình nn kinh tế Mnói chung do doanh số bán nhà đóng góp một phn quan trng trong các hoạt động kinh tế tại nước này. Thị trường bất động sn Mỹ được đặc trưng bi bn loi dliu thng kê sau:

Chi tiêu cho hoạt động Xây dng (Construction Spending)

  •   Số lượng nhà Xây mi (Housing Starts)
  •   Doanh số bán Nhà đang sử dng (Existing

    Home Sales)

  •   Doanh sbán Nhà mi xây dng (New Home Sales)

    Chi tiêu cho hoạt động Xây dng là tng các loi chi phí dành cho Xây dng Nhà , Phi nhà (Non-residential) và Xây dng Công cng. Báo cáo Chi tiêu Xây dựng được Cục Điều tra dân sMcông bvào ngày làm việc đầu tiên hàng tháng. Nó bao gm dliu vchi tiêu xây dng trong hai tháng trước đó.

Chi tiêu Xây dựng ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Nếu chi tiêu xây dng liên tục tăng trong vòng 3 tháng liền thì đó là dấu hiu cho thy thị trường bt động sn Mỹ đang tăng trưởng mnh m.

Số lượng nhà Xây mi là dliu vsố lượng nhà ở chưa hoàn thiện mà vic xây dựng được bt đầu trong tháng trước thời điểm báo cáo. Do vic xây dng các ngôi nhà mới thường đi liền vi các khon vay ln, nên tllãi suất thường có tác động mnh ti chsnày. Báo cáo vSnhà Xây mi được Cục Điều tra dân sMcông bvào ngày 16 hàng tháng.

Số nhà Xây mới ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Lãi sut cho vay thế chp gim sẽ làm tăng tốc độ xây dựng cũng như số giy phép xây dựng được cp.

Doanh số bán Nhà đang sử dng phn ánh nhu cầu đối với các ngôi nhà đang sử dng, hay nói cách khác là số lượng các ngôi nhà đang sử dụng được đem bán. Thông qua chỉ số này, chúng ta có thể đánh giá được tình hình thị trường nhà ở thứ cấp tại Mỹ. Báo cáo về Doanh số bán Nhà đang sử dụng do Hiệp hội Các nhà môi giới Quốc gia (www.realtor.org) đưa ra vào ngày 25 hàng tháng.

Doanh số bán Nhà đang sử dụng ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Doanh sbán Nhà mi xây dng được Cc Điều tra dân sMcông bvào ngày làm vic cui cùng hàng tháng. Báo cáo này thhin dliu thu thập được trong tháng trước đó.

Doanh số bán Nhà mới xây dựng ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái