Tình hình kinh tế Mỹ nói chung được đặc trưng bi rt nhiu chs, báo cáo và sliu khác nhau. Các chsố tương tự cũng được sdụng khi đánh giá vnn kinh tế khu vực đồng euro và các quc gia khác trên thế gii.

Chsố Định hướng (Leading Indicator) phn ánh din biến nn kinh tế trong một giai đoạn nhất định nào đó. Việc phân tích Chsố Định hướng cho phép chúng ta dự đoán trước được một đợt suy thoái trong tương lai gần.

Chỉ số Định hướng ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Chsố này được công bvào tun thba hàng tháng bi Conference Board, mt tchc phi chính phủ độc lp chuyên nghiên cu các vấn đề kinh tế (www.tcb-indicators.org). Chsố này được tính toán da trên các yếu tthng kê sau:

Chênh lch gia lãi sut ca trái phiếu khn 10 năm và lãi suất tái cp vn;

Chstng tin M2 (bao gm tin mt, tigiấy và tiền xu trong lưu thông, tiền trên các tài khoản thanh toán, séc du lịch và các tài khoản tiết kiệm);

  •   Sgilàm vic Trung bình tun (Average Workweek);
  •   Số đơn đặt hàng mới đối vi hàng hóa tiêu dùng (New orders for consumer goods);
  •   Din biến ca ChsS&P 500;
  •   ChsNAPM ca Hip hi các nhà Qun lý mua hàng Quc gia (National Association of Purchasing Managers);
  •   Số đơn đề nghtrcp Tht nghip Lần đầu (Initial Jobless Claims);
  •   Số lượng Giy phép Xây dng;
  •   ChsNim tin của Người tiêu dùng da trên kết qukho sát của Đại hc Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment Index);
  •   Số đơn đặt hàng mới đối vi hàng hóa công nghip (New orders for industrial goods);

    ChsNim tin của Người tiêu dùng da trên kết quả khảo sát của Đại học Michigan (University of Michigan Consumer Sentiment Index) thường được dùng để đánh giá chỉ số thỏa mãn của người tiêu dùng đối với thực trạng nền kinh tế Mỹ. Gần đây, chỉ số này luôn được các nhà phân tích cũng như giới đầu tư quan tâm sát sao khi lên kế hoạch đầu tư trong dài hạn.

Consumer Sentiment Index ↑ = ↑ Exchange Rate

Hàng tháng, báo cáo sơ bộ vchsnày sẽ được công bvào ngày thSáu thhai, còn báo cáo chính thc sẽ được công bvào ngày thSáu cui cùng trong tháng đó.

ChsNgân hàng DtrLiên bang Philadelphia (Federal Reserve Bank of Philadelphia www.phil.frb.org) được công bvào ngày thứ Năm thứ ba trong tháng. Hàng tháng, các công ty công nghip hoạt động trong khu vc mà Ngân hàng DtrLiên bang Philadenphia qun lý (bao gm Đông Pennsylvania, New Jersey và Delaware) sẽ điền vào mt bng mẫu trong đó có các thông tin liên quan đến các thay đổi trong môi trường kinh doanh diễn ra tại các lĩnh vực kinh tế khác nhau trong tháng vừa qua. Dữ liệu thu được sẽ được điều chỉnh về mặt toán học (nhằm tránh những biến động theo mùa của các hoạt động kinh tế), và sau đó các chỉ số khái quát sẽ được công bố (sự chênh lệch giữa tỷ lệ các công ty nhận thấy những thay đổi tích cực và các công ty nhận thấy những thay đổi tiêu cực trong nền kinh tế). Một chỉ số dương sẽ cho thấy sự phát triển của khu vực kinh tế liên quan; còn một chỉ số âm sẽ là dấu hiệu của các vấn đề kinh tế đang tiềm ẩn.

Chỉ số Hoạt động Kinh doanh ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Chsca Vin Qun lý Cung ng ( Institute for Supply Management Index ISM) phn ánh nhng din biến ca sn xut công nghip. Hàng tháng, trên 400 công ty scp cho Vin Qun lý Cung ng ISM sliu thng kê vnhững thay đổi trong khối lượng sn phm, số đơn hàng xut khu, snhân công sdng, giá ccác loi hàng hóa, các ngun lc dtr, thời gian giao hàng… Nếu chsnày mức trên 50% thì đó là dấu hiu cho thy khu vc công nghip ca Mỹ đang phát triển tt, còn nếnó dưới 50% thì đó là dấu hiệu tiềm ẩn cho một đợt suy thoái tại khu vực này. Chỉ số ISM được công bố vào ngày làm việc đầu tiên hàng tháng.

Chỉ số của Viện Quản lý Cung ứng ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Chúng ta hãy cùng xem xét 2 chskinh tế quan trng khác ca khu vực đồng euro:

ChsNim tin Kinh tế ZEW (ZEW Indicator of Economic Sentiment) do Trung tâm Nghiên cu kinh tế châu Âu ZEW (www.zew.de) công b. Chsnày thhin tlgia nhng dự đoán lc quan và bi quan vtình hình kinh tế trong sáu tháng ti. Các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau stham gia cuc kho sát này. Ví d, nếu 50% các câu trli là lc quan, 20% là bi quan, còn li là các ý kiến trung lp thì chsnày scó giá trlà 30.

ChsMôi trường Kinh doanh IFO (IFO Business Climate Index) được công bhàng tháng bi Vin Thông tin và Nghiên cu ( Information and Forschung Institute IFO: www.ifo.de). Chsnày đưa ra đánh giá vmôi trường kinh doanh và kvng ca các công ty thuc lĩnh vc công nghip, xây dựng, bán lẻ và bán buôn. Có khoảng 7.000 công ty tham gia cuộc điều tra này. Họ được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên quan đến tình hình kinh tế và dự báo diễn biến kinh doanh trong vòng sáu tháng tới. Đây là một trong các chỉ số quan trọng nhất của khu vực đồng euro.