Tltht nghip là tlphần trăm giữa nhng người tht nghip và những người đang có việc làm trong phm vi mt quc gia. Bn có ththeo dõi tlnày bng cách sdng hai chsvic làm chính:

Đề nghtrcp Tht nghip Lần đầu (Initial Jobless Claims);

Bảng lương Phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls NFP).

Số lượng đơn Đề nghtrcp Tht nghip Ln đầu cho thấy có bao nhiêu người đang trong quá trình tìm kiếm việc làm đã đăng ký nhận trcp tht nghip trong mt khong thời gian xác định. BLao động Mỹ là cơ quan chịu trách nhim công bsliu này vào thứ Năm hàng tuần.

Số lượng đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu ↓ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Chsnày chỉ tác động rt ít lên tgiá hối đoái bi hai lý do. Một là nó được công bhàng tun, mà din biến ca nó trong khong thi gian ngắn như vậy thì thường không nhiều, khó gây được sự chú ý. Hai là bản thân số lượng đơn đề nghị này cũng không quan trọng bằng số việc làm mới được tạo ra. Sự gia tăng của số lượng người nhập cư và quá trình tự động hóa mạnh mẽ đều làm giảm nhu cầu về nhân công (nhưng làm tăng năng suất lao động) và tác động rất mạnh tới chỉ số thất nghiệp.

Bảng lương Phi nông nghip NFP là mt trong nhng chskinh tế quan trng nht ca M. Nó được công bmi tháng mt ln. Nó phn ánh rt rõ nét thị trường lao động Mỹ và được các nhà kinh doanh cũng như các nhà phân tích theo dõi sát sao. Số lượng vic làm mới tăng cao là dấu hiu cho thy kinh tế đang tăng trưởng bi nó chng tcác công ty đang thuê thêm người để đáp ứng nhu cu ca mình về lao động để hoàn thành các đơn đặt hàng ca khách hàng. Cùng vi NFP, hai chsquan trọng khác cũng được công bố đó là:

Mc tin công Trung bình Gi(Average Hourly Earnings) là giá trtuyệt đối trung bình ca mc tin công theo givà phần trăm tăng lên ca nó trong mt khong thi gian nht định.

Sgilàm vic Trung bình tun (Average Workweek).

Dliu vcba chsố trên đều được công bhàng tháng vào ngày thứ Sáu đầu tiên. Bộ Lao động Mỹ là cơ quan chịu trách nhim vcác chsnày (http://stats.bls.gov). Thc tế đã cho thấy, tgiá hi đoái có thể thay đổi tới 125 điểm phần trăm chỉ vài giờ sau khi NFP được công bố. Điều này khiến cho báo cáo NFP trthành mt trong nhng chstác động ln nht ti thị trường.

Bảng lương Phi nông nghiệp ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Tỷ lệ thất nghiệp ↓ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Vic phân tích báo cáo NFP cho thy nhng thay đổi quan trng nht đang din ra ti khu vc nào ca nn kinh tế. Gần đây, chúng ta thấy nhng thay đổi mnh mdin ra trong cu trúc ca thị trường lao động ti các nn kinh tế phát trin. Chtrong vòng vài thp k, vai trò ca nông nghip ngày càng gim sút, nhường bước cho slên ngôi của thương mại và dch v. Tin công trung bình ca một lao động có kỹ năng trong ngành tài chính và sản xuất cao hơn của một lao động làm việc trong ngành nông nghiệp và dịch vụ. Kết quả là, số lượng việc làm mới được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất, tài chính và xây dựng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế hơn là số việc làm mới trong các ngành nghề khác. Do vậy, những thay đổi trong báo cáo NFP chắc chắn sẽ tác động tới ứng xử của các thành phần tham gia thị trường Ngoại hối.

Biều đồ sau đây minh họa nhng din biến ca Bảng lương phi nông nghiệp Mtừ tháng Tư năm 1996 đến tháng Mười Hai năm 2008, (tính trên số vic làm mới được tạo ra, đơn vị: nghìn). Đường màu xanh là NFP, đường màu đỏ là đường trung bình di động ca chsố này qua 6 giai đoạn: