Sn xut công nghiệp đóng góp khoảng 30% giá trGDP ca M. ChsSn xut Công nghip (Industrial Production Index) thhin rõ nét nhcác hoạt động sản xuất của nền kinh tế Mỹ, nó bao gồm các ngành nghề sản xuất, hoạt động khai thác mỏ và hoạt động kinh tế địa phương (municipal ecocomy). Chỉ số này được thể hiện dưới dạng phần trăm khi so sánh với năm cơ sở 1992 (100%).

Bên cạnh đó, còn có một schsố khác cũng được tính toán như: Chỉ sSn xut ca ngành Công nghip Nng (Production Index of Heavy Industry), ChsVn ti (Transport Index), Chsố ngành Điện t(Electronics Index), ChsCông nghip Hóa cht (Chemical Industry Index), ChsNgành công nghip Thc phẩm và Đồ ung (Food & Beverage Index)…

Chỉ số Sản xuất Công nghiệp ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Nếu chsca tháng công bố cao hơn so với mc dự đoán thì đó là tín hiệu ca lạm phát, điều này sẽ làm tăng lãi suất. Hội đồng Thống đốc Fed schu trách nhim công bsliu vChsSn xut Công nghiệp, thường là vào ngày 15 hàng tháng.

Hiu sut Sdng là mức độ thc tế mà các doanh nghiệp hoặc một nền kinh tế sử dụng năng lực sản xuất sẵn có của mình trong các hoạt động sản xuất, khai thác mỏ và các hoạt động kinh tế địa phương. Khi năng lực sản xuất tăng thì hiệu suất sử dụng cũng có xu hướng tăng. Các nhà phân tích sử dụng chỉ số này để dự đoán diễn biến của lạm phát. Theo quy luật, nếu hiệu suất sử dụng đạt mức 82- 85% thì giá thành sản phẩm của nhà sản xuất và lạm phát sẽ cùng tăng.

Hiệu suất Sử dụng ↑ = ↑ Tỷ giá hối đoái

Nếu dliu công bvHiu sut Sdng cao hơn mức lm phát dbáo thì nhiu khả năng nền kinh tế sphải đương đầu vi mc lm phát cao trong tương lai gần. Hqulà lãi sut sẽ tăng theo và gây tác động tiêu cực đến thị trường trái phiếu. Hội đồng Thống đốc Fed chu trách nhim công bchsHiu sut Sdng hàng thàng (thường thì nó được công bố đồng thi vi ChsSn xut Công nghip).